Anita Maczan

Visual Artist from Poland

来自波兰的画家

Gdańsk, Poland

W moich artystycznych dążeniach głęboko eksploruję skomplikowaną sieć życia, manifestującą się w biologicznych strukturach, fizycznych prawach rządzących materią i algorytmach przypominających kody obliczeniowe. Moje obrazy są artystycznym echem tych dyscyplin, ujawniając dosłowne i metaforyczne powiązania między nimi. Kolory i kształty w moich obrazach to świadome odzwierciedlenie zjawisk takich jak mutacje genetyczne, splątanie kwantowe i przetwarzanie danych cyfrowych, podkreślające unikalność każdej żywej istoty. Poprzez te metafory dążę do podkreślenia nie tylko piękna biologicznej różnorodności i złożoności, ale także do zilustrowania, jak prawa fizyki i algorytmy obliczeniowe są ze sobą powiązane, wpływając na nasze rozumienie życia i ewolucji. Moje prace zachęcają do refleksji nad tym, jak głęboko zakorzenione są w naturze koncepcje informacji i komunikacji, od DNA, przez superpozycję kwantową, po sztuczną inteligencję i sieci neuronowe. Poprzez moją sztukę staram się zainicjować dialog na temat tego, jak te fundamentalne zasady wpływają na nasze postrzeganie rzeczywistości i nas samych jako gatunek. Jestem artystą samoukiem. Skończyłam biologię na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i biologię medyczną na Uniwersytecie Gdańskim.

In my artistic endeavors, I deeply explore the intricate web of life, manifesting in biologicalstructures, physical laws governing matter, and algorithms reminiscent of computational codes. My works are artistic echoes of these disciplines, revealing both literal and metaphoricalconnections between them. The colors and shapes in my paintings are a deliberate reflection of phenomena such as geneticmutations, quantum entanglement, and digital data processing, highlighting the uniqueness ofevery living entity. Through these metaphors, I aim to emphasize not only the beauty of biologicaldiversity and complexity but also to illustrate how the laws of physics and computational algorithmsintertwine, influencing our understanding of life and evolution. These images invite reflection on how deeply rooted concepts of information and communicationare in nature, from DNA, through quantum superposition, to artificial intelligence and neuralnetworks. Through my art, I seek to initiate a dialogue about how these fundamental principlesaffect our perception of reality and ourselves as a species. I hope my works encourage viewers to ponder the connection that binds us with the universal lawsof biology, physics, and computer science, and how these disciplines together may shape thefuture of our species and our planet. I am a self-taught artist. I graduated from Biology at Wroclaw University of Environmental and Life Sciences with Bachelor degree and from Medical Biology at University of Gdansk with Master degree.